Home Style Widget

Mengenal Matan Ghoyah Taqribhttps://www.overdrive.com/creators/885705/%D8%A3%D8%A8%D9%8A-%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A

Matan Ghoyah Taqrib adalah salah satu kitab fiqih dalan mazhab syafiie yang sudah diringkas sebegitu ringkasnya. Ia banyak digunakan di berbagai pondok pesantren di Indonesia, selain bahasanya yang tidak terlalu sulit, kitab ini juga memuat pendapat yang kuat diantara sekian pendapat yang marjuh. Kitab ini dikarang oleh, syaikh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani (433-593 H) yang terkenal dengan sebutan Syaikh Abu Syuja’.
Syaikh Abu Syuja’ menyusun kitab ini berdasarkan dari permintaan sahabat-sahabatnya yang meminta beliau untuk menyusun kitab fikih mazhab imam Syafii yang ringkas, sehingga dapat memudahkan para pelajar dalam mempelajarinya, dan memudahkan pemula untuk menghafalnya, maka beliau pun mengabulkan permintaan tersebut, dan menyusun kitab ini.
Kitab ini sudah banyak disyarahkan oleh fuqoha syafiiyah. Diantara kitab syarahnya adalah Fathul Qorib Al-Mujib karya Al-Allamah Ibn Al-Qosim Al-Ghozi (918H), Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghoyatu Al-Ikhtisor karya Abu Bakr bin Muhammad Al-Husaini Al-Hishni Ad-Dimasqi (829H), An-Nihayah Fii Syarh Al-Ghoyah karya Syaikh Abu Abdillah Muhammad Waliyuddin Al-Bashiri (973H), Al-Iqna Fii Halli Alfadzi Abi Syuja’ karya Syaikh Muhammad As-Syirbini Al-Khotib, At-Tahdzib Fii Adillati Matn Ghoyath At-Taqrib karya Dr. Mushtafa Diib Al-Bugho.
Selain memiliki syarh yang banyak, beberapa kitab syarh itu pun memiliki hasyiyah atau komentar terhadap penjelasannya. Diantaranya, Hasyiah Syeikh Barmawi, Hasyiah As-Syeikh Ibrahim Al-Baijuri, Qutul Habib Al-Ghorib Tawsyih Ala Fathil Qorib Al-Mujib karya Syeikh Nawawi Al-Bantani. Juga matan ini telah dibuat nadzom, salah satunya adalah Nihayah At-Tadhrib Fii Nadzmi Ghoyah At-Taqrib karya Syaikh Syarofuddin Yahya bin Syeikh Nuruddin.

Post a comment

0 Comments